Son Satır Güncel Bilgiler

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Finansal Sorunlar
  4. »
  5. İcra ve Haciz Başlatılması Sonuçlandırılması (İcraya İtiraz Masrafları)

İcra ve Haciz Başlatılması Sonuçlandırılması (İcraya İtiraz Masrafları)

Aydin Duran Aydin Duran -
214 0

İcra diğer adıyla haciz işleminin ne anlama geldiğini bilmeyen yoktur aslında. İcra kelimesinin anlamı maddi olarak alacağın yasal kanallar yardımıyla cebri icra ile borçlunun maddi varlığından tahsil edilmesidir. İcra konusunun başlatılmasında herhangi bir fatura bedeli olabilirken, çek senet borçları, bankalara ait kredi borçları, mal varlıklarına konulan ipotekler için olabilir. Bu icra takibinin başlaması ve bitimine kadar bir çok aşaması vardır. Haciz olayı ise icra takibi sonrası borçluya ait mal varlıklarının el konulması, bu malların satışı sonrası elde edilen para ile alacağın karşılanmasıdır. Bu aşamaları maddeler halinde sıralayacak olursak; makalemiz için de bu başlıkları okuyabilirsiniz.

* İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

* İcra Takibinin Başlamasında Alt Sınır.

* İcra Takibi İçin Ödenen Masraflar

* İcra Takibine İtiraz

* İcraya İtirazın Sebepleri

* Borcun Kesinleşmesi

* İcra Takiplerinde Mal Beyanı

* İcra Takibi Borç Ödemesi

* Haciz ve Haczin Süresi

* Haczin Düşmesi

* Ev Eşyalarına Haciz

* Haczin Kaldırılması

* Borçlu Değilim, İcra Takibi Başlatıldı, Ne Yapmalıyım?

* Borcum Var. İtiraz Ederek Süreci Uzatmak İstiyorum

İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

İcra takibinin başlatılmasının adresi İcra Müdürlükleridir. Alacaklı alacaklarına dair resmi dayanak belgeleri ile birlikte İcra Müdürlüğüne başvuruda bulunur. Alacağın başlatılabilmesi için bir belgeye senede gerek yoktur. Buralarda icra takibinin başlatılması için matbu dosyalardan küçük bedeller karşılığı alarak icra takibine başlayabilirsiniz. Bu dosya içerisinde borca ait dilekçe bulunur. Bu dilekçe dışında kendiniz de yazabiliyorsunuz. Talep konusuna haz alacağın yanında bu alacağa ait faiz, posta masrafları gibi hususlarıda talep edebilirsiniz. Talep sonrası İcra Müdürlüğü takibin başlatıldığına dair tebligatı borçluya gönderir. Usulüne uygun şekilde başlatılan icra takibinde en çok sorulan sorulardan bir tanesi icra takibinin başlatılmasında alt sınır tutarı oluyor. İsterseniz öncelikle bu sorunuza bir açıklık getirelim. Özellikle Banka borçlarından dolayı icralık dosyalar kabarmış durumda. Bu anlamda banka icra takibi ne zaman başlar başlıklı yazımız faydalı olacaktır.

İcra Takibinin Başlamasında Alt Sınır

İcra takibi başlaması için sınır yada limit diye bir husus yoktur. Bu takibin başlatılmasına konu olan tutar 10 lira da olabilir 1000 Lira da. Haberlere konu olan alt sınır olayının doğmasına sebep 2015 yılında Yargıtay tarafından alınmış bir karara bağlanıyor. Bu karara istinaden Hakem Heyeti limitleri doğrultusunda bulunan tutarlar için icra takibinin başlatılmasından önce Hakem Heyetlerinden karar alınması gerekiyordu. Bu karar sonrası özellikle borcunu ödeyemeyen kişilerin beklentileri oluştu. Fakat bu konu tamamen askı da kaldı. Bunun nedeni ise içtihadı birleştirme kararının alınmamış olması. Bu karar alınmış olsaydı tüm icra işlemleri için her yıl belirlenen hakem heyeti limitleri dahilinde öncelikle hakem heyetlerin başvuru yapılacak ve buradan önce karar alınması sağlanacaktı. Bu durum Hakem Heyetleri bürolarında da endişe ile karşılandı denebilir. Çünkü bir anda iş yükü çoğalacaktı. İcra takibi alt sınırı ile ilgili hazırladığımız yazıyı daha ayrıntılı inceleyebilirsiniz.

İcra Takibi İçin Ödenen Masraflar

İcra takibinin başlamasında iki farklı dosya türü bulunuyor. İlamlı ve İlamsız Dosya. Tarife yılına göre yapılan hesaplamalara tebligatın türü de farklılık yaratıyor. Burada normal göndereceğiniz tebligat ile daha uzun dönemde alacağınızın tebligatı gidecektir. Hızlı tebligat ile ise daha hızlı gidecektir. 2019 yılı için 10 bin lira alacak için normal tebligat masraflı harç masrafları şu şekilde oluşuyor.

Peşin Harç Tutarı : 50 TL (alacak tutarının binde beşi)

Başvuru Harcı: 44,40 TL

Vekalet Harcı : 6,50 TL

Vekalet Pulu : 10,10 TL

Dosya Masarfı : 1,50 TL

Tebligat : Hızlı gönderi için 15 TL

Toplam : 127,50 TL

Bu tutarların hepsi takibin başlatılması aşamasında alacaklı taraftan alınmaktadır. Bu masrafların dışında gelişen diğer masraflar içerisinde de haciz yolluk masrafı, haciz sonrası doğacak satış masrafları, dosya borçlarına dair masraflarda oluşuyor. Bu anlamda tahsil harcı dosya masrafı ödeme sonrası borçlu tarafından cezaevi harçları da alacaklı tarafından ödenmektedir.

İcra takibi başlatılması sonrasında ödeme emri kesinleşmesi, haciz uygulanması, haczedilen malın satışı ile para çevrilmesi ve paraların paylaştırılması sonrasında takip aşamaları son bulacaktır.

Alacaklının takip talebi sonrası İcra Dairesi alacağın doğruluğunu ve başvurunun doğru yapılıp yapılmadığını inceledikten sonra borçluya ödeme emri gönderir. Bu ödeme emri talebin yapılmasından itibaren üç gün içinde gönderilmek zorundadır. Bu tebligat sonrası borçlular ne yapacaklarını şaşırır. Bir çok bir avukata danışırken, bir çoğu internet sitelerinde derdine derman arar. Burada en önemli aşama borcunuzun gerçekten olup olmadığı. Bunun için itiraz etme hakkınızda bulunuyor.

İcra Takibine İtiraz

size gönderilen ve tebliğ edilen ödeme emri sonrası itiraz hakkınızı kullanabilmeniz için yedi günlük süreniz bulunur. Bu itirazı yapacağınız adres size emri gönderen icra müdürlüğüdür. Yapacağınız itiraza konu haller imzaya ve borca dair olabiliyor. İmzaya itiraz etmeniz demek borç senedindeki imzanın size ait olmadığından bahisledir. Bu itirazı yapmazsanız imzanın size ait olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.  Diğer itiraz ise borca aittir. Bu borcunuzun olmadığına dair yada borcu ifa ettiğinize dair itiraz olabilir. Birde borcun tamamının ödenmesi yada kısmi ödenmesi söz konusudur. Bu anlamda tam itiraz borcun tamamının ödendiğine dair, kısmı itiraz ise borcun bir kısmının ödenip bir kısmının ödenmediğine dairdir. Ayrıca itirazlar yazılı olduğu gibi sözlü olarak da yapılabilir ve itiraz sonrası söz konusu haciz işlemleri durur. Yedi günlük süre sonrası itirazın yapılabilmesi için bu itirazı yapmaya engelleyecek bir husususun oluşması gerekir ve bu itirazın adresi ise icra mahkemeleridir. İtirazı yapmasına engel hususun geçmesinden sonraki ilk üç gün içinde yapılması gerekecektir.

İcraya İtirazın Sebepleri

İcra tebligatının yapılmasından sonra itiraz etmenize sebep olabilecek iki neden var. Bunlardan birisi mevcut gelen borca diğeri ise borç için atılmış olan imzaya itiraz. Bu atmış olduğunuz imza senet gibi evraklara olabilir. Bu duruma borçla söz konusu evraktaki imzanın kendisine ait olmadığından bahisle itiraz etmektedir. Borca itiraz ise genel oluşan bir husus. Yani imzadan ziyade borca itirazlar yoğundur. Bu itiraz sonrası ise icra işlemi kendiliğinden durmuş olur.

Borcun Kesinleşmesi

İcra takibi ile ödeme emrini alan borçlu bu borcuna itirazını yedi gün içinde yapmazsa borç kesinleşmiş olacaktır. İmzaya itiraz söz konusu olması halinde altı ay için icra mahkemesine başvuran alacaklı geçici olarak kaldırılması talebinde bulunabilir. Mahkeme karar vermesinin ardından borçlu yedi gün içinde borçtan kurtulma davası açabilir. Açmazsa takip kesinleşmiş olur.

İcra Takiplerinde Mal Beyanı

İcra takibi ile borçluya yapılan ödeme emri tebligatı sonrasında borçlunun ve borçluya ait üçüncü kişilerin mallları, alacak ve haklarının yazılı olarak icra müdürlüğüne bildirmesi hususu mal beyanıdır. Borç ne kadar ise bu borca yeten kadar mal bildirimi yapılması yeterlidir. Bu bildirim yapılmaması halinde alacaklı talep ederse icra mahkemesince bir kez olmak üzere ve üç ayı geçmemek üzere hapisle cezalandırılması söz konusu oluyor.

İcra Takibi Borç Ödemesi

İcra takipleri başlatılmadan önce borçlu borçlarının tamamını ödeyebilir. Bu durum için avukat masrafı, icra masrafı gibi hususları ödemekle yükümlü değildir. Fakat takibin başlaması ile ödemesi halinde ödenmesi gereken avukat masrafı % 75 oran üzerinden hesap edilir ki bu durumda daha az ödenmiş olur. Bu oran ile birlikte yukarıda yapılan hesaplamalar ödenmek zorundadır.

Haciz

İcra takibi sonrası borç süresi sonrası kesinleşir. Bu kesinleşen zaman süresi sonrasında borçlu borcunu ifa etme yoluna gitmezse haciz işlemine başlanabilir. Haciz mevcut borcu karşılayacak olan banka hesaplarına, taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına, üçüncü kişilerde mevcut olan alacaklara konulabilir. Haciz olayı öncelikli olarak kişinin maaşına yapılır. Bu haciz işlemi ile maaşın % 25 lik kısmına haciz konuluyor. Burada borçlu olan kişi emekli ise emeklinin yazılı muvafakatı olmadıkça maaşına haciz işleminin konulması mümkün değil.

Haciz Süreci

Tebligat sonrası borçlu borcunu ödemez ise alacaklı haciz işlemi başlatılması için icra müdürlüğüne başvurur.  Başvuru sonrası borçlunun mal varlığına sistem üzerinden bakılır. Taşınır ve taşınmaz mal varlığı bulunuyorsa bu varlıklarının üzerine haciz şerhi işlenir. Eve haciz söz konusu olursa icra memurları ve diğer kişileri için haciz yolluğu ücreti yatırılması gerekir. Başvuru yapılan icra müdürlüğü yetki alanında olmayabilir. Bunun için adresteki yetikli icra müdürlüklerine haciz talimatı yazılır. Haciz sırasında polis gibi kolluk kuvveti nezaretinde çıkılmaktadır. Haciz sırasında memurlarca haciz tutanağı tutulur, alacaklı ve borçluya imza ettirilir. Tespit edilebilen malların haczi söz konusu olur.

Haczin Düşmesi

Haciz için taşınır ve taşınmaz mallara konulan şerh sonrası alacaklı altı ay içinde talep etmezse haciz düşer. Alacaklı kişi yeniden alacak haczi talep etmezse bir yıl sonra taşınmaz mallarda da haciz düşer. Fakat bu durumdan sonra alacaklı yeniden haciz işlemi talebinde bulunabilir.

Ev Eşyalarına Haciz

Haciz gelecek evde borçlu genelde mal varlıklarını kaçırma yoluna gider. İcra memuruna zorluk çıkarmaya çalışır. İcra memurlarının haciz için geldikleri adreste her şeye her yere bakma hakları bulunur. Kişinin cebi de dahil. Evlerde kişilerin mevcut yaşamlarını sürdürmeye yetecek mal varlıklarına haciz söz konusu değildir. Bir buzdolabı, çamaşır makinesi, koltuk yada halı haczedilmesi söz konusu değil.

Haczin Kaldırılması

Borçluya gelen tebligat sonrası kesinleşen borç için alacaklının haciz işlemi için başvurduğunu belirtmiştik. Bu aşamada kişinin taşınır ve taşınmazlarına şerh konulur. Fakat bunu borçlu bilmez. Satışa konu olacağı tarafından öğrenen borçlu bu şerhin kaldırılması talebinde bulunması gerekecektir.

Borçlu Değilim, İcra Takibi Başlatıldı, Ne Yapmalıyım?

İtirazın süresinin tebligat sonrasında 7 gün olduğunu belirtmiştik. Bu süreç itirazın durmasına yeter. İtiraz yapılmamışsa icra kesinleşir. Size tebliğ edilen tarihten itibaren yedi gün sayılmalı. Bu günlerde itiraz için hafta içine ve tatil olmayan bir güne gelmelidir. Bu süreci geçirmemek önemli. Tatil gününe gelirse burada nöbetçi icra daireleri başvuruyu kabul eder. Fakat ikamet ettiğiniz yer itibari ile icra müdürlüğü başka bir yerleşim bölgesinde olabilir ve nöbetçi icra dairesi çalışması söz konusu olmayabilir. Bu durumu da yakından araştırmakta fayda vardır. İmzadan dolayı itirazınız söz konusu ise imza benim değil diyerek yazılı olarak başvuru yapılmalıdır. Bu durumdan sonra alacaklı borçlunun yaptığı itirazı kaldırabilmek için altı ay içinde mahkemeye başvurması gerekir. Bu süreç borcun tahsilini geciktirir.

Borcum Var. İtiraz Ederek Süreci Uzatmak İstiyorum

İcra ve haciz yöntemini yasayla belirleyen İcra İflas Kanunu alacaklılar kadar borçlulara da haklar vermiştir. Bu haklardan bir tanesi itiraz hakkıdır. Fakat zamanla bazı borçlular bu süreci uzatabilmek ve icra sonrası haciz işlemlerini durdurabilmek adına itiraz yoluna gidiyor. Bu durum tamamen kötü niyetli yapılmış ve mal kaçırma işlemlerinin başında geliyor. Bu durumu 67 nci madde ile düzenleyen İcra İflas Kanununa göre itiraz sonrası açılan dava ile borçlu haklı bulunursa buna göre hükmolunan tutarın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere tazminat ile cezalandırılması söz konusu oluyor. Haksız yere yapmış olduğunuz itiraz için yüzde yirmiden aşağı olmamak kaydı yani çok daha fazlası ile tazminat ödemesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

Alacak olan miktar bir belgeye dayalı olmayabilir. Sözlü olarak bile yapılan bir işlem için icra söz konusu olabilir. İcra inkar tazminatı alınabilmesi için bu borcun netlik kazanması gerekir. Bu borç net değil ise gerekli tespitlerin yapılması söz konusu olur.

İlgili Yazılar

Güncel Bilgiler Turan AY - 2006 - 2024 – Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz. Yazılar kişisel tavsiyelerden ibarettir ve yazarlar sorumlu tutulamaz. Yatırım bilgileri yatırım tavsiyesi değildir. İlan ve iletişim için turanay@turanay.com.tr adresine yazabilirsiniz. 1 Saatte Para Kazanma