Son Satır Güncel Bilgiler

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Görevde Yükselme Notları
 4. »
 5. 657 Kısım 3 Devlet Memurluğuna Alınma Genel Özel Şartlar

657 Kısım 3 Devlet Memurluğuna Alınma Genel Özel Şartlar

Aydin Duran Aydin Duran -
139 0
 1. Atama Yapılacak Boş Kadroların Bildirilmesi : Bakanlık ve diğer kuruluşlar (MİT hariç) personel ataması gereken sayıları sınıf ve derecelerini Devlet Personel Başkanlığına bildirir.
 2. Duyurma : Devlet Personel başkanlığı atama yapılacak boş kadro, sınıf, derece kademesi, kurum ve yerleri, personel sayısı, genel özel şartları, sınav yeri, zamanı, başvuru tarihi ve yeri başvurma süresinin bitiminden en az 15 gün önce Resmi Gazete, radyo, televizyon ve yüksek tirajlı gazetelerden biri ve diğer araçlar ile duyurur. Sınavsız atamalarda kadro adedinden fazla istekli olursa sınav gün ve yeri ayrıca duyurulur.
 3. Devlet Memuru olmada genel şartlar
  1. Türk vatandaşı olmak,
  2. 657 DMK 40 madde yaşlarını taşımak (18 yaş, kazai rüşt almak kaydıyla meslek sanat okulu bitirenler 15 yaş)
  3. Öğrenim Şartlarını taşımak (en az ortaokul, istekli olmazsa ilkokul ve özel şartlar olabilir)
  4. Kamu hakkından mahrum olmamak,
  5. 1 yıl ve daha uzun hapis cezası almamak, anayasal düzene karşı işlenen suçlarda bulunmamak, zimmet, rüşvet, hırsızlık, irtikap, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
  6. Askerlikle ilgisi bulunmamak,
  7. Görevini yapmasına engel akıl hastalığı bulunmamak,
  8. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılmış olmak.

Okunmalı : Kısım 2 657 Sınıflandırma

 1. Devlet Memuru Olmak İçin Özel Şartlar
  1. Hizmet göreceği sınıf için eğitim öğretimi md 36 ve 41 de uygun olanlar (36 ilga 41 en az ortaokul, olmadığı takdirde ilkokul mezunu ve özel şartlar)
  2. Kurumların özel kanun ve mevzuatlarında istenilen şartları taşımak.
 2. Sınavlara Katılma Gerekli şartları taşıyan kişiler duyurulan devlet memuru görevleri için başvurusunu yaparlar. Memurluk için sınavı kazanmak şarttır. Sınav esasları Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelik ile belirlenir. Sınav sonuçları başarı sırasına göre ilan edilir ve ilgililere bildirilir. İlan edilen sınav sonucu bir sonraki sınava kadar geçerlidir. Kurumlara atamalar sınav başarı sırasına göre karşılanabilir. Yapılan atamalar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
 3. Engelli Çalıştırma Yükümlülüğü : Kurumlar çalıştırdıkları personelin % 3 ü oranında engelli çalıştırmak zorundadır. (yurt dışı personeli dikkate alınmaz) Sınav ayrı olarak engelli kontenjanına göre özür grubu ve eğitim durumları itibariyle yapılır. Kurumlar engelli alım talebini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirir. Atamalar DPB yapılır. Engelli istatiksel veri ve usul esaslar Özürlüler İdaresi Başkanlığının görüşü alınarak DPB hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

 

 1. Adaylığa Kabul ve Yetiştirilmesi : Sınavda başarılı olup memur olarak girecekler memur adayı olarak atanır. Aday süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Aday memurun başka kuruma nakli yapılamaz. Aday memur Temel Eğitim ve Hazırlayıcı eğitimi aynı kurumundan alır. Burada eğitim süresi, program ve diğer hususlar Cumhurbaşkanınca belirlenecek yönetmelik ile düzenlenir.
 2. Adaylık Süresi İçinde Göreve Son verme, Başarısızlık : Temel ve Hazırlayıcı eğitimde başarısız olanlar, adaylık süresince memuriyete yakışmayacak hal ve hareketlerde bulunanlar, göreve devamsızlığı disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir. İlişkileri kesilenler derhal DPB bildirilir.

Adaylık süresince aylıktan kesme ve kademe ilerlemesi cezası alanlar disiplin amirinin teklifi ve  yetkili amirin onayı ile ilişiği kesilir. İlişikleri kesilen DPB bildirilir. Adaylığı kesilen kişilerin (sağlık hariç) 3 yıl süreyle devlet memurluğuna alınmazlar.

657 Sayılı Kanun İle İlgili Diğer Yazılar

Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi

Memurların Sosyal Hakları (Ölüm – Cenaze – Aile Yardımı)

Mali Hükümler Tazminatlar Aylıklar

Memurun Görevden uzaklaştırılması, Özlük Dosyası

Memurların Disiplin Amiri,  Cezalar, Savunma Hakkı

Memurluğun Sona Ermesi, İzinler

Memurların Yer Değiştirmesi

Asli İstisnai Memurluklara Atanma, Derece Kademeler

Devlet Memurluğuna Alınma Şartları

Devlet Memurları Sınıflandırma

657 Kapsamı, Amaçları, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

İlgili Yazılar

Güncel Bilgiler Turan AY - 2006 - 2024 – Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz. Yazılar kişisel tavsiyelerden ibarettir ve yazarlar sorumlu tutulamaz. Yatırım bilgileri yatırım tavsiyesi değildir. İlan ve iletişim için turanay@turanay.com.tr adresine yazabilirsiniz. 1 Saatte Para Kazanma