Son Satır Güncel Bilgiler

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Görevde Yükselme Notları
 4. »
 5. 657 Kısım 5 Mali Hükümler, Tazminatlar, Aylıklar

657 Kısım 5 Mali Hükümler, Tazminatlar, Aylıklar

Aydin Duran Aydin Duran -
153 0

Aylık : 657 ye bağlı kurumlarda görevli memurlara hizmet karşılığı verilen ödeme

Sözleşmeli Ücreti : 657 4 ncü maddede belirtilen sözleşmeli çalışan personele ödenen  parayı

Ödül : 657 123 ncü maddede belirtilen hallerdeki memurlara ödene parayı

Temsil Giderleri : Yetki ve Sorumluluk makamı olan memurların mahiyetindeki görevi için yaptığı harcamaları karşılamak için

Ders Görevi Ücreti : Eğitim öğretim kurumunda görev yapanlara vermiş oldukları dersler için ödenen parayı.

Fazla Çalışma Ücreti : Memurun normal çalışma saati dışında çalıştığı süreler için almış olduğu parayı

İş Güçlüğü Zammı : Güç işlerde çalışan memurlara verilen parayı.

İş Riski Zammı : Çalışanın hayatı ve sağlığına tehlike arz eden işlemler için ödenir

Temininde Güçlük Zammı : istihdam edilmesi güç olan elemanlar için ödenen parayı.

Mali Sorumluluk Tazminatı : Sayıştaya hesap verecek olan sayman ve vezne açığından sorumlu olanlara öden parayı ifade eder.

Okunmalı : 657 Kısım I Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

Özel Hizmet Tazminatları

Önemli : Özel hizmet tazminatının kanunla belirlenen tavanı geçmemek üzere ne kadar ödeneceği Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

Önemli : Katsayıların belirlenmesinde memleketin ekonomik durumu, genel geçim şartları, devletin mali imkanları göz önünde bulundurulur.

Önemli : Memura ödenecek katsayılar Genel Bütçe Kanunu ile tespit edilir.

Önemli : Fazla çalışma ücreti ödenmediği hallerde fazla çalışma karşılığı 8 saati için bir gün izin verilir.

Önemli : Yurt dışında görevli personel geçici görevle en çok 1 aylığına merkeze çağrılabilir.

Önemli : Bir takvim yılında 7 günü geçen hastalık izinlerinde tazminat % 25 eksik ödenir.

Görevin önem ve sorumluluğu, niteliği, görev yeri özelliğine göre değişen oranlarda hesaplanarak ödenir. Bu anlamda ödenecek olan özel hizmet tazminatları şu şekildedir:

Okunmalı . Memurluğun Sona Ermesi

 1. Birinci derece kadrolarda bulunanlar için % 345 ine,
 2. İkinci derece kadrolarda bulunanlar için % 100 üne,
 3. Üçüncü derece kadrolarda bulunanlar için % 80 ine,
 4. Dördüncü derece kadrolarda bulunanlar için % 70 ine,
 5. Beş, Altı ve Yedinci derecelerden aylık alan Şube Müdürü, Müdür, Sayman (Muhasip ve muhasebeci kadrosunda olanlar dahil), Başkan ve bunların yardımcıları için % 60 ına,
 6. b) Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan;
 7. Eğitim görevlisi, Başasistanlık görevini yapanlar ile Uzman Tabipler için % 215 ine,(1)
 8. Diğer dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim veren okul mezunları İçin % 145 ine,
 9. Dört yıldan aşağı yükseköğrenim veren okul mezunları için % 100 üne,
 10. Lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için % 72 sine,
 11. Ortaokul dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için % 60 ına

Ancak, Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranları esas alınır.

Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden; kalkınmada öncelikli yörelere sürekli görevle atananlara bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece uzman tabipler için 90, diğerleri için 75 puana kadar, diğer yörelerden Cumhurbaşkanınca belirlenecek köy ve diğer yerleşim birimlerine sürekli görevle atananlara ise 15 puana kadar ilave ödeme yapılabilir.

Okunmalı Memur Disiplin Cezaları

 1. c) Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan;
 2. Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim veren okul mezunları için % 168’ine,(3)

Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kariyerlerini haiz olup (Bunlardan Müdür ve daha üst merkez ve taşra birim yöneticileri dahil) 1-4 üncü derecelerden aylık alan ve kurumlarınca belirlenen büyük yatırım projelerinde fiilen çalışanlara bu projelerde çalıştıkları sürece ayrıca % 30’una,

Ancak, bu hükme göre ilave ödeme yapılacak toplam personel sayısı, ilgili kurumun belirtilen kariyerleri haiz toplam personel sayısının % 10’unu geçemez. (Hesaplamalarda küsurlar tama iblağ edilir.)

 1. Dört yıldan aşağı yükseköğrenim veren okul mezunları için % 100 üne,
 2. Lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için % 72 sine,

Ancak, Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranları esas alınır.

Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden kalkınmada öncelikli yörelere sürekli görevle atananlara, bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece ayrıca 35 puana kadar ilave yapılabilir.

 1. d) Avukatlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlar için % 135 ine,
 2. e) Başbakanlık Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları için % 230 una,

   EĞİTİM, ÖĞRETİM TAZMİNATI

Eğitim öğretim hizmetlerinde görevli olanlara

 1. a) 1-2 nci derecelerden aylık alanlar için % 100 üne,
 2. b) 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlar için % 95 ine,
 3. c) Diğer derecelerden aylık alanlar için % 85 ine,(2)

 

   DİN HİZMETLERİ TAZMİNATI 

 

 1. a) İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi ve mesleği ile ilgili yüksek öğrenim mezunu olup “Vaiz” kadrosuna atananlar için %175’ine,
 2. b) Din Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;
 3. Yükseköğrenim mezunu olanlar için % 95’ine,
 4. İmam-Hatip Lisesi mezunları için % 93’üne,
 5. Diğerleri için % 89’una,

Emniyet Hizmetleri Tazminatı  Emniyet Genel Müdürü için %419’una

Mülki İdare Amirleri Hizmetleri Tazminatı

 • Müsteşar için % 345
 • Olağanüstü Hal Valisi, İl Valisi, Emniyet Genel Müdürü % 335
 • Kurul Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Genel Müdür, Merkez valileri % 330
 • Kaymakam Adayları % 175

Yardımcı Hizmetler Sınıfı Tazminatı % 45

Milli İstihbarat Teşkilatı iş güçlüğü, iş riski ve diğer zam ile tazminatlar Cumhurbaşkanınca belirlenir.

Yurt dışında görevlilere zam ve tazminat ödenmez.

Zam ve tazminatlar damga vergisi harici bir vergiye tabi değildir.

Aylık gösterge tablosundaki belitilen göstergeler, ek gösterge, kıdem aylığı göstergesi katsayı ile hesaplanır ve katsayı  6 şar aylık dönemlerde belirlenir.

Memura aylık ücret peşin olarak ödenir. Emekli olunması ve vefat halinde o aya ait peşin ödenen aylık alınmaz.

Sayman devir süresi 7 gündür.  Sayman mutemetleri için 2 gündür.

Ders Ücreti gündüz 140 puan tatil günlerinde ise 150 puan üzerinden ödenir. Özel sınıf öğretmenlerine % 25 yetiştirme kursu yönetici ve öğretmenlerine % 100 fazlasıyla ödenir.

657 Sayılı Kanun İle İlgili Diğer Yazılar

Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi

Memurların Sosyal Hakları (Ölüm – Cenaze – Aile Yardımı)

Mali Hükümler Tazminatlar Aylıklar

Memurun Görevden uzaklaştırılması, Özlük Dosyası

Memurların Disiplin Amiri,  Cezalar, Savunma Hakkı

Memurluğun Sona Ermesi, İzinler

Memurların Yer Değiştirmesi

Asli İstisnai Memurluklara Atanma, Derece Kademeler

Devlet Memurluğuna Alınma Şartları

Devlet Memurları Sınıflandırma

657 Kapsamı, Amaçları, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

İlgili Yazılar

Güncel Bilgiler Turan AY - 2006 - 2024 – Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz. Yazılar kişisel tavsiyelerden ibarettir ve yazarlar sorumlu tutulamaz. Yatırım bilgileri yatırım tavsiyesi değildir. İlan ve iletişim için turanay@turanay.com.tr adresine yazabilirsiniz. 1 Saatte Para Kazanma