Son Satır Güncel Bilgiler

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Görevde Yükselme Notları
 4. »
 5. 657 Kısım 2 Devlet Memurlarının Sınıflandırılması

657 Kısım 2 Devlet Memurlarının Sınıflandırılması

Aydin Duran Aydin Duran -
184 0

657 Memur Sınıflandırmaları

  1. Kadrosuz memur çalıştırılamaz.
  2. Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlar ve bunlara bağlı döner sermaye kuruluşları, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, Beden terbiyesi bölge müdürlüklerinde gördürülen hizmetlerin gerektirdiği görevler için tespit olunan kadrolar Genel Kadro Kanununda gösterilmektedir.
  3. Milli Güvenliğe ilişkin kadrolar gizli kalması gerekenler için bu hüküm uygulanmaz.
  4. İl Özel İdare ve Belediye birlikleri kadroları yetkili organlarca hazırlanır ve İçişleri Bakanlığının onayı ile tamamlanır.

Okunmalı : 657 Kısım I Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

Devlet Memurları için kurumlarınca teklif edilen kadrolar Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili kurumca hazırlanır.

Memur sınıfları şunladır;

 1. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
 2. Teknik Hizmetler Sınıfı
 3. Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı
 4. Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı
 5. Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
 6. Din Hizmetleri Sınıfı
 7. Emniyet Hizmetleri Sınıfı
 8. Jandarma Hizmetleri Sınıfı
 9. Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı
 10. Yardımcı Hizmetler Sınıfı
 11. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı
 12. Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı : Yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören 657 DMK ile tespit edilen sınıflara girmeyen memurlardır.

Teknik Hizmetleri Sınıfı : Öğretmenlik mesleği dışıda teknik hizmetlerde çalışanlar, şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı, çay eksperleri, fen memur, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup en az orta derece meslek tahsili görmüş olan kişilerdir.

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı: Hayvan sağlığı dahil mesleki eğitim görmüş tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim, fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, psikolog, diyetçi, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personelidir. Bu sınıfa dahil personel döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere hizmet satın alınma yoluyla gördürülebilir.

Eğitim öğretim Hizmetleri Sınıf : Eğitim öğretim vazifesiyle görevlendirilenler

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı: Avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıtlı, kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisine sahip kişilerden oluşur.

Din Hizmetleri Sınıfı: Dini eğitim görmüş ve dini görev yapanlardır.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı: Çarşı ve mahalle bekçisi, polis, komiser, başkomiser, emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri, müdürü sıfatındaki emniyet mensuplarıdır.

Jandarma Hizmetleri Sınıfı: Jandarma Genel Komutanlığına bağlı bulunan subay, astsubay, uzman jandarmaları kapsar.

Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı : Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı subay, astsubaylardır.

Yardımcı Hizmetler Sınıfı: Kurumlarda yazı dağıtmak, toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak, yol göstermek, hizmet yerlerini temizlemek, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışanlardır. Bu hizmetler üçüncü şahıslara hizmet alımı ihale yoluyla gördürülebilir.

Mülki İdare Amirleri Sınıfı: Vali Kaymakamlar ile İçişleri Bakanlığı merkez ve iller kuruluşunda çalışa maiyet memurlarıdır.

Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı: Milli İstihbarat teşkilatında çalışan özel kanunlarda gösterilen ve Cumhurbaşkanlığınca tespit edilen görevlilerdir.

Devlet Memurlarının Derece Kademeleri

Öğrenim durumu Giriş Yükselinebilecek
Derece Kademe Derece Kademe
İlkokulu bitirenler 15 1 7 Son
Ortaokulu bitirenler 14 2 5 Son
Ortaokul dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 14 3 5 Son
Ortaokul üstü 1 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 13 1 4 Son
Ortaokul üstü 2 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 13 2 4 Son
Liseyi bitirenler 13 3 3 Son
Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 12 2 3 Son
Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 11 1 2 Son
Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya Ortaokul üstü en az 5 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 10 1 2 Son
Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya mesleki  öğrenimi bitirenler 10 2 2 Son
2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 10 2 1 Son
3 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 10 3 1 Son
4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 9 1 1 Son
5 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 9 2 1 Son
6 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 9 3 1 Son

 

 • Avukatlık stajını açıta yapanlara 2 memuriyette yapanlara 1 kademe ilerlemesi yapılır.
 • 4 Yıllık öğrenim bitiren mühendis, yüksek mimar ve bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar ile Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları(1), Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları(2), öğrenimlerine göre tesbit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece ilerlemesi.
 • 5 Yıl ve üzeri yüksek öğrenimi bitiren mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını alan ve öğretmenlik yapanlara giriş derece ve kademesine bir derece ilerlemesi,
 • Teknik hizmetler sınıfında görevli olan jeolog, jefizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematiksel iktisatçı Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece ilerlemesi
 • 4 ve daha üzere öğrenim gören tabip, diş tabipi, veteriner hekim, eczacı giriş derece ve kademesine bir derce eklenmek suretiyle derece ve kademelerden hizmete alınır.
 • Lise dengi mezunu olan orta dereceli okul öğretmenliği ehliyeti alanlar, kurs öğretmenliğinde görevlendirilenler, özel kanunla orta dereceli okul örğetmenliğne atananlar 11 nci derecenin birinci kademesinden alınır.
 • Ortaokul, lise ve dengi okulları öğrenim süresi fazla olması halinde başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır.

Önemli : Öğrenim durumu, hizmet sınıfı, görev unvanı gereği yükselebilecekleri derecenin dördüncü kademesinde aylık almaya hak kazanan ve 8 yıl içinde disiplin cezası almayanlar kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir.

 1. Memuriyete Girişte Yaş

18 Yaşını tamamlayanlar memur olur. Meslek sanat okulunu bitirenler 15 yaşını doldurmuş olmak Türk Medeni Kanunun 12 maddesine göre kazai rüşt kararı olmak şartıyla Devlet Memuru olarak atanırlar.

 1. Sınıflandırmada Öğrenim Unsuru

En az ortaokul mezunu memur olurken istekli olmadığı takdirde ilkokul mezunları da memur olarak alınabilir. Ancak memurun sınıfında atanabilmesi, derece yükselmesi için okul veya öğrenim programlarını bitirme, yabancı dil bilme şartları konulabilir.

 1. Aylık Gösterge

Memurlar bütün sınıflar itibariyle aylık gösterge tablosu ile maaşları hesaplanır.

AYLIK GÖSTERGE TABLOSU(2)

                                        Kademeler                                  

Dereceler              1        2         3         4        5         6         7         8         9 

1              1320  1380   1440   1500        –         –         –         –         –

2              1155  1210   1265   1320  1380   1440         –         –         –

3              1020  1065   1110   1155  1210   1265   1320   1380         –

4                915    950     985   1020  1065   1110   1155   1210   1265

5                835    865     895     915    950     985   1020   1065   1110

6                760    785     810     835    865     895     915     950     985

7                705    720     740     760    785     810     835     865     895

8                660    675     690     705    720     740     760     785     810

9                620    630     645     660    675     690     705     720     740

10                590    600     610     620    630     645     660     675     690

11                560    570     580     590    600     610     620     630     645

12                545    550     555     560    570     580     590     600     610

13                530    535     540     545    550     555     560     570     580

14                515    520     525     530    535     540     545     550     555

15                500    505     510     515    520     525     530     535     540

 

 1. Memurun Başka Sınıfta ve Derecesinin Altında Çalıştırılamaz. Ancak 5 inci ve daha aşağı derecelerdeki kadrolara, derece yükselmesi için gerekli nitelikleri haiz memur bulunmaması hallerinde, 36 ncı maddede belirtilen öğrenim durumları itibariyle tespit olunan yükselinebilecek dereceyi aşmamak ve karşılık gösterilecek kadro derecesi kazanılmış hak aylık derecelerinin üç üst derecesinden fazla olmamak kaydıyla, bu dereceler karşılık gösterilerek, kendi derecesi ile aynı sınıftan memur atanması mümkündür.

657 Sayılı Kanun İle İlgili Diğer Yazılar

Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi

Memurların Sosyal Hakları (Ölüm – Cenaze – Aile Yardımı)

Mali Hükümler Tazminatlar Aylıklar

Memurun Görevden uzaklaştırılması, Özlük Dosyası

Memurların Disiplin Amiri,  Cezalar, Savunma Hakkı

Memurluğun Sona Ermesi, İzinler

Memurların Yer Değiştirmesi

Asli İstisnai Memurluklara Atanma, Derece Kademeler

Devlet Memurluğuna Alınma Şartları

Devlet Memurları Sınıflandırma

657 Kapsamı, Amaçları, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

İlgili Yazılar

Güncel Bilgiler Turan AY - 2006 - 2024 – Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz. Yazılar kişisel tavsiyelerden ibarettir ve yazarlar sorumlu tutulamaz. Yatırım bilgileri yatırım tavsiyesi değildir. İlan ve iletişim için turanay@turanay.com.tr adresine yazabilirsiniz. 1 Saatte Para Kazanma