Son Satır Güncel Bilgiler

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Görevde Yükselme Notları
 4. »
 5. 657 Bölüm 7 Disiplin Amiri, Cezaları, Savunma Hakkı

657 Bölüm 7 Disiplin Amiri, Cezaları, Savunma Hakkı

Aydin Duran Aydin Duran -
179 0
 1. Disiplin Amiri : Kurumun kuruluş görevine göre DPB görüşü ile özel yönetmelikle tayin tespit edilen amirlerdir.
 2. Disiplin Cezaları (Madde 125)
  1. Uyarma : Memurun daha dikkatli olması için bildirilen verilen yazıdır.
   1. Verilen emrin zamanında yapılmasında kurumca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili ele araç gereçlerin korunması, kullanılması bakımından kayıtsız kalmak düzensiz olmak.
   2. İzinsiz, özürsüz görev geç gelmek, erken ayrılmak görev mahilini terk.
 • Kurumun belirlediği tasarruf tedbirine uymamak.
 1. Usulsüz şikayet müracaatta bulunmak
 2. Memuru yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak
 1. Kınama: Memurun görev ve davranışının kusurluğu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.
  1. Verilen emir görevin zamanında yapılması, usul esasların yerine getirilmesinde, resmi belge araç gereçlerin korunması, kullanılmasında kusurlu davranmak.
  2. Eş çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirtilen sürelerde kuruma bildirmemek.
 • Amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak.
 1. Hizmet dışı devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunmak.
 2. Devletin resmi belge, araç, gereç benzeri eşyayı kaybetmek.
 3. İş arkadaşı, maiyetindeki personele iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak.
 • İş arkadaşına iş sahiplerine söz ve hareketle sataşmak.
 • Görev yerinde edep dışı yazı yazmak, işaret, resim benzeri şekiller çizmek yapmak.
 1. Verilen emirlere itiraz etmek.
 2. Borcunu kasten ödememek icralık olmak.
 3. Kurumun huzur sükun çalışma düzenini bozmak.
 • Yetkisiz radyo televizyona haber ajansına bilgi demeç vermek.
 1. Aylıktan Kesme : Memur brüt aylığının 1/30 ile 1/8 oranında kesinti yapılmasıdır.
  1. Kasıtlı verilen emri zamanında yapmamak, kurumun belirlediği usul ve esasları yerine getirmeme, resmi belge araç gereçleri korumama, bakımını yapmama, hor kullanma.
  2. Özürsüz 1-2 gün göreve gelmeme
 • Devletin resmi bele araç gereçlerini özel menfaat sağlamak için kullanma
 1. Göreviyle ilgili kişilere yalan yanlış beyanda bulunma
 2. Görevde amirine sözle saygısızlık etme
 3. Göreve yerini toplantı, tören ve benzeri amaç için izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak.
 • Devlet memurunun itibar güven duygusunu sarsacak davranışta bulunmak.

Okunmalı : Memurların Yer Değiştirmesi

 1. Kademe İlerleme Durdurulması. Yapılan fiile göre memurun bulunduğu derece kademede 1-3 yıl durdurulmasıdır.
  1. Göreve sarhoş gelme
  2. Özürsüz kesintisiz 3-9 gün göreve gelmeme
 • Göreviyle ilgili çıkar sağlama
 1. Amir ve maiyetindekileri küçük düşürücü aşağılayıcı fiil ve hareketler yapma
 2. Görev yerini toplatı tören benzeri amaçlarda izinsiz kullanmak kullandırmak
 3. Gerçeğe aykırı rapor belge düzenlemek
 • Ticaret yapmak memura yasaklanan kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak.
 • Dil, ırk, cinsiyet, siyasi, felsefi inanç din ve mezhep ayrımı, kişilerin yarar zararını tutan davranışlarda bulunmak.
 1. Belirlenen sürelerde mal bildiriminde bulunmamak.
 2. Yasak bilgileri açıklamak
 3. Amir ve maiyetindekilere hakarette bulunmak tehdit etmek.
 • Yurt dışında ödeme gücü üstünde borçlanma, devlet itibarını zedelemek, borcunu ödemeden yurda dönmek.
 • Verilen görev emri kasten yapmamak.
 • Siyasi parti yararına fiilen faaliyette bulunmak.
 1. Devlet Memurluğundan Çıkarma. Memurluğa bir daha atanmamak üzere çıkarılmasıdır.
  1. İdeolojik ve siyasi amaçla huzur sükun çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetini engelleme, işi yavaşlatma, grev, toplu göreve gelmeme, tahrik ve teşvik etmek veya yadımda bulunmak.
  2. Yasaklanan siyasi ideolojik afiş pankart benzeri basmak, çoğaltmak, dağıtmak, kuruma asmak teşhir etmek.
 • Siyasi partiye girme
 1. Bir yıl içinde özürsüz olarak toplam 20 gün göreve gelmeme.
 2. Savaş olağanüstü hallerde amirin verdiği görevi emirleri yapmamak.
 3. Yüz kızartısı ve utanç verici hareketler bulunmak.
 • Yetkisiz gizli bilgileri açıklamak.
 • Siyasi ideolojik arananları görev mahallinde gizlemek.
 1. Yurt dışında devletin itibarını zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak.
 2. Atatürk aleyhine suçlar hakkındaki kanuna aykırı hareket etmek.
 3. Terör örgütleriyle eylem, yardım, kamu imkanlarını örgütleri desteklemek için kullanmak, örgüt propagandası yapmak.
 1. Disiplin cezası verilmesine sebep fiilin cezanın dosyadan silinmesi süresinde tekerrür etmesi halinde bir derece ağır ceza uygulanır.
 2. Geçmiş hizmetleri olumlu olan ödülü başarı belgesi olanlara ceza bir derece hafif uygulanabilir.
 3. Öğrenimi ile yükselebilecek en üst derece kademede olan memurun kademe durdurma cezası alması halinde brüt aylıklarının ¼ yada ½ si kesilir suçun tekrar edilmesi halinde ise memurun görevine son verilir.

Okunmalı . Memurluğun Sona Ermesi

 1. Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar: Uyarma, Kınama, Aylıktan Kesme Disiplin Amirince, Kademe durdurma ise bağlı olunan kurumun disiplin kurulunun kararı ile atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarına dayanan halde Valiler tarafından verilir. Memurluktan çıkarma amirin isteği memurun bağlı olduğu kurumun yüksek disiplin kurulunca verilir. Disiplin ve yüksek disiplin kurulu talep ceza dışında ayrı bir ceza tayini yetkisi yoktur. Kabul ve ret eder. Ret halinde ise atamaya yetkili amir 15 gün içinde başka disiplin cezası verir.
 2. Zamanaşımı: 125 nci maddede belirtilen fiillerin işlendiği öğrenildiği tarihten itibaren:
  1. Uyarma, kınama, aylıktan kesme Kademe durdurma için 1 ay içinde disiplin soruşturması
  2. Memurluktan çıkarma cezasında 6 ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde zaman ceza verme yetkisi aşımına uğrar. Cezayı gerektiren fiilin öğrenilmesinden itibaren 2 yıl içinde disiplin cezası verilmezse zamanaşımına uğrar.
 3. Karar Süresi.
  1. Uyarma, kınama aylıktan kesme soruşturmasının tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorunda.
  2. Kademe durdurma için dosya kararı bildirmek üzere 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu dosyayı aldıktan sonra 30 gün içinde sararı bildirir.
  3. Memurluktan çıkarma yüksek disiplin kuruluna dosyanın gitmesinden itibaren 6 ay içinde kurulca karara bağlanır.
 4. Yüksek Disiplin Kurulu karar Usulü: Kurul gelen dosyayı inceleme, ilgilinin özlük dosyasını isteme, yeminli tanık ve bilirkişi dinleme yada dinletme, keşif yapma ve yaptırma yetkisine sahiptir. Memurluktan çıkarma cezası talep edilen memur soruşturma dosyasını inceleme, tanık dinletme, savunma hakkına sahip.
 5. Savunma Hakkı: Memurun savunması alınmadan ceza verilemez. Savunma 7 gün içinde yapılmalıdır aksi halde savunmadan vazgeçmiş sayılır.
 6. Cezaki Kovuşturma ve Disiplin Dosyasının Bir arada Yürütülmesi. Aynı olay ile memur hakkında ceza mahkemesi kovuşturması başlamışsa disiplin kovuşturmasını geciktirmez. Memurun mahkum olması disiplin cezasının uygulanmasına engel değildir.
 7. Cezaların Uygulanması . Cezalar derhal uygulanır. Aylıktan kesme cezanın verildiği tarihin ilk aybaşısında uygulanır. Verilen ceza üst disiplin amirine, memurluktan çıkarma ise DPB ye bildirilir.
 8. Aylıktan kesme cezası alanlar 5 yıl, kadere durdurma cezası alanlar 10 yıl daire başkanı olamaz, dengi kadrolara atanamaz, denetleyici kurum başkan ve üyesi olamaz, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar.
 9. Cezanın Özlük Dosyasından Silinmesi. Uyurma ve kanıma cezası 5 sene, diğer cezaların silinmesinde 10 sene cezayı alan yetkili amire yazılı başvuru yaparak cezanın özlük dosyasından silinmesini ister. Memurluktan çıkarma için bu durum söz konusu değil.Kademe durdurma cezası için disiplin kurulunun görüşü alınır ve sonra silinir.

Okunmalı : 657 Kısım I Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

 1. Disiplin Kurulu ve Amirleri : Kurum merkezinde Yüksek Disiplin Kurulu ve Milil Eğitim Müdürlüklerinde Disiplin Kurulu bulunur.
 2. Cezalara İtiraz: Uyarma, kınama aylıktan kesme için disiplin kuruluna kademe durdurma için yüksek disiplin kuruluna itiraz edilir. İtirazda süre 7 gündür. İtiraz mercii dilekçenin kendisine gelmesinden itibaren 30 gün içinde karar vermek zorundadır. Kabul olması halinde disiplin amiri karırı gözden geçirir cezayı ya hafifletir yada tamamen kaldırır. Disiplin cezasına itiraz için idari yargı yolu da açık.

657 Sayılı Kanun İle İlgili Diğer Yazılar

Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi

Memurların Sosyal Hakları (Ölüm – Cenaze – Aile Yardımı)

Mali Hükümler Tazminatlar Aylıklar

Memurun Görevden uzaklaştırılması, Özlük Dosyası

Memurların Disiplin Amiri,  Cezalar, Savunma Hakkı

Memurluğun Sona Ermesi, İzinler

Memurların Yer Değiştirmesi

Asli İstisnai Memurluklara Atanma, Derece Kademeler

Devlet Memurluğuna Alınma Şartları

Devlet Memurları Sınıflandırma

657 Kapsamı, Amaçları, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

İlgili Yazılar

Güncel Bilgiler Turan AY - 2006 - 2024 – Her hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz. Yazılar kişisel tavsiyelerden ibarettir ve yazarlar sorumlu tutulamaz. Yatırım bilgileri yatırım tavsiyesi değildir. İlan ve iletişim için turanay@turanay.com.tr adresine yazabilirsiniz. 1 Saatte Para Kazanma